OBCHODNÍ PODMÍNKY

APILACARE

Ing. Šárka Issa
IČO: 09307699
Sídlo: Hladnovská 2078/20, Slezská Ostrava, 710 00, Česká republika

Kontaktní údaje:
tel: +420 722 132 440
web: www.apilacare.cz
email: sarkaissa@apilacare.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi Prodávajícím společností Apilacare – Ing. Šárkou Issa, IČO: 09307699, se sídlem Hladnovská 2078/20, Slezská Ostrava, 710 00, Česká republika, a Kupujícím (třetí osobou, která má zájem o koupi produktů nabízených Prodávajícím), a to v oblasti inovativních zařízení Dectro (DECTRONIQUE (1984) INC, právní společnosti založené podle zákonů provincie Quebec (Kanada) se sídlem na adrese 1000, Parc Technologique Blvd., Quebec (Quebec), Kanada, G1P 4S3, která provozuje svou činnost pod názvem Dectro International a Academie Dectro) spolu s prodejem a servisem celé řady výrobků pro elektrolýzu, estetických produktů a produktů pro péči o pokožku určených pro trh výrobků pro odstraňování chloupků a estetiku k profesionálnímu využití.

1.2. Prodávající prohlašuje, že je výhradním zástupcem pro uvádění produktů Dectro na trh na území České republiky a disponuje technickými znalostmi a dovednostmi s odpovídajícím zařízením potřebným k prodeji, servisu a školení o použití takových zařízení a produktů.

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Při uzavírání smlouvy se vychází ze skutečnosti, že Kupující je seznámen s těmito podmínkami. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Kupující není spotřebitelem, ale je podnikatelem, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, což potvrzuje v objednávce vyplněným identifikačním číslem. Tento Kupující se řídí těmito obchodními podmínkami v plném rozsahu.

1.5. Technické specifikace a obrazový materiál jsou převzaty od výrobce a mají pouze informativní charakter. Obrazový materiál se může v detailech výrobku lišit. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez výslovného upozornění.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouva se uzavírá na základě písemné objednávky Kupujícího s uvedením číselného kódu s popisem a množstvími požadovaných produktů, Prodávající obratem zašle e-mailem podrobnou objednávku, v níž potvrdí množství a ceny produktů.

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Prodávající bude prodávat zboží Kupujícímu za ceny uvedené v ceníku účinném v okamžiku přijetí a potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

3.2. Cena uvedena v nabídce, objednávce, samostatné smlouvě nebo v jakékoliv komunikaci nezahrnuje daň z přidané hodnoty, není-li u částky výslovně uvedeno jinak. Cena bude fakturována při obchodu v rámci České republiky vždy v českých korunách (CZK) a včetně DPH, pokud nebude výslovně dohodnuto mez Prodávajícím a Kupujícím jinak, a to dle aktuálního ceníku. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že ceník není stabilní a může se v průběhu obchodní spolupráce měnit dle celosvětových podmínek.

3.3. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o přepravu zboží z Kanady, Prodávající zašle rovněž s potvrzením objednávky předběžnou kalkulaci přepravy podle hmotnosti, rozměru a pojištění zásilky. Kupující bere na vědomí, že cena přepravy je pouze předběžná a může být dofakturována podle skutečných nákladů vynaložených na přepravu dle aktuální situace a cen přepravce.

3.4. Cena objednaného zboží musí být uhrazena před odesláním objednávky dodavatele na základě vystavené zálohové faktury Prodávajícím, a to do 75 % ceny zboží ve lhůtě splatnosti na faktuře uvedené. Kupující je povinen při platbě ceny uvádět variabilní symbol uvedený na příslušné faktuře. Povinnost Kupujícího zaplatit cenu je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.5. Jakmile bude uhrazena zálohová faktura v plné výši na účet Prodávajícího, dojde k objednání zboží se zasláním informace o předpokládané době dodání. V okamžiku přijetí zboží Prodávajícím od dodavatele, vystaví Prodávající Kupujícímu konečnou fakturu na zbývající část ceny zboží a přepravu dle skutečně vynaložených nákladů na přepravu, s čímž je Kupující srozuměn a zavazuje se takto vyfakturovanou částku uhradit. Po uhrazení konečné faktury v plné výši bude zboží dodáno Kupujícímu.

3.6. Za uhrazení veškerých celních poplatků, daní, osvědčení, povolení a dalších poplatků, dopravy a cel souvisejících s dovozem produktů na území České republiky je zodpovědný Prodávající.

3.7. Všechny faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Každá faktura je splatná do 10 (deseti) dnů od data jejího vystavení, nestanoví-li příslušná faktura splatnost delší. Kupující souhlasí s tím, aby mu Prodávající zasílal faktury v elektronické podobě na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce nebo jinak označenou k zasílání faktur.

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícího v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zboží bude dodáno Prodávajícím na náklady Kupujícího do místa dodání.

4.2. Zboží bude dodáno Kupujícímu v termínu potvrzeném ze strany Prodávajícího po doručení zboží ze strany dodavatele Prodávajícímu a odsouhlaseném Kupujícím.

4.3. Při dodání zboží do místa dodání je nutné odborné zaškolení pověřené osoby Kupujícího a udělení certifikace ze strany Prodávajícího, který k tomuto má oprávnění. Pouze tato pověřená osoba následně může pracovat s dodaným zbožím – přístrojem, tato sama není oprávněna udělit oprávnění či certifikaci jakékoliv jiné třetí osobě ani pověřit prací se zbožím (přístrojem) jinou osobu, i kdyby se jednalo o zaměstnance či osobu spolupracující. Certifikace a oprávnění používání zboží je navázáno personálně pouze na osobu Kupujícího či osobu jím pověřenou, které bude certifikace udělena pouze a výlučně ze strany Prodávajícího.

4.4. Vlastnické právo a nebezpečí škody ke zboží přechází na Kupujícího dnem dodání ke Kupujícímu.

4.5. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad který slouží současně jako dodací list, návod k použití v českém jazyce, a případně další doklady související s užíváním a specifikaci zboží.

4.6. Při předání bude sepsán mezi Prodávajícím a Kupujícím předávací protokol, kde bude potvrzeno ze strany Kupujícího přijetí zboží včetně příslušných dokladů (zejména návodu k použití v českém jazyce) a udělení certifikace pro osobu, která bude se zbožím (příslušným přístrojem) nakládat používat ho.

4.7. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5. AUTORSKÁ PRÁVA

5.1. Kupující bere na vědomí, že všechny obchodní názvy, ochranné známky, značky služeb, autorská práva (včetně uživatelských příruček), patenty a další práva duševního vlastnictví náležející k produktům nebo vztahující se k produktům a zboží (dále souhrnně jen jako „Práva duševního vlastnictví“) jsou výhradním vlastnictvím společnosti Dectro.

5.2. Prodávající je však oprávněn v rámci nevýhradní, nepřenosné a bezplatné licence k používání ochranných známek společnosti Dectro v souvislosti s prodejem, distribucí, propagací a reklamou produktů.

5.3. Kupující je oprávněn užívat obchodní názvy, ochranné známky, značky služeb a další pouze s výslovným souhlasem Prodávajícího.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího. Je nutné uvést vždy důvod reklamace, přiložit kopii dokladu o koupi a emailový nebo telefonický kontakt pro komunikaci. Rozhodujícím datem pro uplatnění vad je považován den doručení oznámení o vadách zboží Prodávajícímu.

6.2. Podle typu vady Prodávající posoudí a Kupujícímu oznámí nejpozději do třiceti (30) dnů po doručení oznámení vad, jakým způsobem bude reklamace zahájena a řešena, zda bude zasláno zboží Kupujícím do místa Prodávajícího k posouzení (zejména příslušenství, jednotlivé díly zboží, apod.) či bude zajištěna prohlídka technikem v místě Kupujícího.

6.3. Zboží musí být k datu prohlídky připraveno kompletní včetně přípojných kabelů a veškerého příslušenství, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Oprava v rámci oprávněné reklamace bude provedena co nejdříve od oznámení vad v závislosti na druhu vady, případně termínu dodání náhradních dílů výrobcem či možností opravy příslušného servisu.

6.5. Odpovědnost za vady zboží se nevztahuje na opotřebení zboží – přístroje způsobené jeho používáním, zanedbáním kontroly a údržby, v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením a návodem k obsluze, na veškeré příslušenství a součástí přístrojů, jejichž životnost je přímo závislá na opotřebení a vady způsobené poruchami nebo nedostatky v přívodních médiích, poškození statickou elektřinou, přepětím v elektrické síti, na vady způsobené vnějšími vlivy, poškození při přepravě, živelné události, mechanickým poškozením výrobku, vady způsobené zásahem třetí osoby či zásahem a používáním osoby, která k tomu nemá příslušné oprávnění.

6.6. Prodávající není odpovědný za následky způsobené nesprávným použitím zboží či nesprávnou manipulací a nenese odpovědnost za následné nakládání s přístrojem ze strany Kupujícího a za důsledky jeho používání Kupujícím způsobené třetím osobám či klientům Kupujícího.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o jejich změně.

7.2. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem Kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky Prodávajícího, příp. jiným účelem, ke kterému udělil Kupující souhlas.

7.3. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů.

7.4. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že mu je znám obsah dokumentu Informace o zpracování osobních údajů klientů, jehož aktuální znění je dostupné na webové adrese www.apilacare.cz, případně v sídle Prodávajícího, kde je uvedeno, jakým způsobem Prodávající nakládá s osobními údaji Kupujícího, jaké informace o Kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává a taktéž obsahuje výčet veškerých práv Kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

7.5. Pokud Kupující v objednávce udělil souhlas, vyhrazuje si Prodávající právo využít údaje Kupujícího k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak jednoduše sdělit, že si Kupující další zasílání těchto emailů nepřeje.

 

8. VÝSLOVNÝ ZÁKAZ DALŠÍHO PRODEJE ZBOŽÍ

8.1. Kupující není oprávněn dodané zboží od Prodávajícího dále prodat či s ním jinak obchodovat, nabízet ho, pronajímat ho či zapůjčit k užívání jiným osobám bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Prodávajícího.

8.2. V případě porušení této povinnosti vyplývající z předchozího odstavce tohoto článku vznikne Prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z hodnoty zboží, čímž není vyloučen nárok na náhradu způsobené škody.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Strany vylučují použití jakýchkoliv obchodních zvyklostí ve smyslu § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou těch, které si ve výslovně dohodly.

9.2. Kupující potvrzuje, že tyto podmínky jako celek odpovídají obchodním zvyklostem a zásadám poctivého obchodního styku.

9.3. Smlouva (potvrzení objednávky) a tyto podmínky nahrazují veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání stran vztahující se k předmětu smlouvy.

9.4. Kupující není oprávněn postoupit smlouvu nebo jakýkoliv nárok, právo či pohledávku z ní vyplývající, bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

9.5. Kupující není oprávněn započíst vůči Prodávajícímu žádný nárok, právo či pohledávku vyplývající ze smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

9.6. Veškerá komunikace mezi stranami bude probíhat zejména e-mailem na adresy, které si strany vzájemně sdělily ve smlouvě nebo v předsmluvní komunikaci. Za písemnou formu komunikace se považují i sdělení zaslaná emailem po jejich potvrzení druhou smluvní stranou.

9.7. Právní vztahy mezi stranami související se smlouvou se řídí českým právem.

9.8. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Změny obchodních podmínek Prodávající Kupujícímu oznámí e-mailem. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

9.9. Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 1. 1. 2023.

Apilacare

Výhradní distributor
kanadské společnosti Dectro International
pro Českou republiku

Skin Care & Elektrology

Pobočka Ostrava
Hladnovská 2078/20
Slezská Ostrava
710 00

Pobočka Brno
(provozní doba pátek, objednávky jen telefonicky)
Solniční 5
Brno
602 00

IČ: 09307699

+420 722 132 440
info@apilacare.cz
www.apilacare.cz

www.facebook.com/apilacare.cz
www.instagram.com/apilacare.cz