OBCHODNÍ PODMÍNKY KURZŮ ELEKTROEPILACE

APILACARE

Ing. Šárka Issa
IČO: 09307699
Sídlo: Podroužkova 1683/11, Ostrava, Poruba, 708 00 Česká republika

Kontaktní údaje:
tel: +420 722 132 440
web: www.apilacare.cz
email: sarkaissa@apilacare.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy poskytovatelem Ing. Šárkou Issa, IČO: 09307699, se sídlem Podroužkova 1683/11, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, a účastníkem kurzu, a to v oblasti kurzů pro elektroepilaci, fotoepilaci, fotorejuvenace a péči o pokožku pro odstraňování chloupků a estetiku k profesionálnímu využití přístrojů Dectro.

1.2. Kurz je určen pouze pro zájemce starší 18-ti let výhradně pro osoby se zdravotnickým vzděláním nebo profesionály s osvědčení pro narušení integrity kůže, kosmetička. Není určen pro laickou veřejnost.

1.3. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.

1.4. Poskytovatel prohlašuje, že je výhradním zástupcem pro uvádění produktů Dectro na trh na území České republiky a disponuje technickými znalostmi a dovednostmi s odpovídajícím zařízením potřebným ke školení o použití takových zařízení a produktů.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouva se uzavírá na základě písemné objednávky účastníka kurzu zasláním e-mailu na info@apilacre.cz s uvedením jeho osobních údajů (jméno a příjmení, telefonní kontakt a vybraný kurz), poskytovatel obratem zašle účastníkovi kurzu podrobné informace o kurzu a podmínky úhrady a údaje pro uhrazení zálohové platby.

2.2. Přihlášeným účastníkům je zaslána faktura ihned po přihlášení do kurzu.

2.3. Smlouva o absolvování kurzu mezi poskytovatelem a účastníkem se považuje za uzavřenou okamžikem uhrazení zálohové ceny kurzu. Místo je tak rezervováno a účastník zapsán na kurz až po této úhradě a jejího potvrzení ze strany poskytovatele.

2.4. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a účastníkem kurzu. Při uzavírání smlouvy se vychází ze skutečnosti, že účastník kurzu je seznámen s těmito podmínkami.

 

3. TERMÍNY KURZU

3.1. Po úhradě zálohové ceny kurzu se poskytovatel dohodne s účastníkem kurzu na termínu zahájení kurzu.

3.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit termíny kurzů v průběhu roku, případně po dohodě s účastníkem kurzu upravovat podle svých provozních možností. Pokud dojde ke zrušení kurzu ze strany poskytovatele, nabídne poskytovatel účastníkovi kurzu náhradní termín kurzu.

 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena kurzu je účastníku kurzu oznámena společně s termínem kurzu při potvrzení objednávky.

4.2. Cena za kurz bude uhrazena bezhotovostním převodem dle údajů sdělených poskytovatelem při potvrzení objednávky kurzu.

4.3. Splatnost ceny kurzu je nejpozději 5 dnů před zahájením kurzu nebo po dohodě s poskytovatelem, ale vždy před zahájením kurzu. V případě, že nebude plná cena kurzu uhrazena včas, je poskytovatel oprávněn odmítnout přijetí účastníka do kurzu.

 

5. PODMÍNKY ZRUŠENÍ ÚČASTI NA KURZU

5.1. Účastník kurzu je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání kurzu. Nedostavením na kurz nevzniká nárok na náhradu ceny kurzu.

5.2. V případě, že účastník kurzu zruší svou účast poté, co uhradil cenu či zálohovou cenu kurzu a odstoupí od smlouvy, jsou účtovány tyto poplatky:

Zrušení účasti a odstoupení od smlouvy více jak 4 týdny před datem konání kurzu 0 Kč
14 – 28 dnů před konáním kurzu 25 % ceny kurzovného
14 – 7 dní před konáním kurzu 50 % ceny kurzovného
7 – 0 dnů před konáním kurzu 100 % ceny kurzovného

5.3. Zrušení je možné písemnou formou prostřednictvím pošty nebo elektronicky na e-mailu info@apilacare.cz.

5.4. Pokud účastník započne s kurzem, nevzniká mu nárok na vrácení uhrazené částky, pokud kurz nedokončí. Po domluvě s poskytovatelm z důvodu zvláštního zřetele hodné je možné se dohodnout na náhradním termínu dle dispozic a možností poskytovatele, vždy však záleží na uvážení a zhodnocení důvodu pro neúčast na poskytovateli.

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Účastník kurzu bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o jejich změně.

6.2. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů.

6.3. Pokud účastník kurzu udělil souhlas, vyhrazuje si poskytovatel právo využít údaje účastníka kurzu k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách poskytovatele.

6.4. Účastník účastí na kurzu souhlasí s pořizováním obrazové a zvukové dokumentace a zveřejňováním k marketingovým účelům poskytovatele.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Veškerá komunikace mezi stranami bude probíhat zejména e-mailem na adresy, které si strany vzájemně sdělily ve smlouvě nebo v předsmluvní komunikaci. Za písemnou formu komunikace se považují i sdělení zaslaná emailem po jejich potvrzení druhou smluvní stranou.

7.2. Právní vztahy mezi stranami související se smlouvou se řídí českým právem.

7.3. Na kurzech je zakázáno fotit, pořizovat jakékoli video nebo audio nahrávky.

7.4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Změny obchodních podmínek Prodávající Kupujícímu oznámí e-mailem. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

7.5. Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 1. 1. 2023.

Apilacare

Výhradní distributor
kanadské společnosti Dectro International
pro Českou republiku

Skin Care & Elektrology

Pobočka Ostrava
Hladnovská 2078/20
Slezská Ostrava
710 00

Pobočka Brno
(provozní doba pátek, objednávky jen telefonicky)
Solniční 5
Brno
602 00

IČ: 09307699

+420 722 132 440
info@apilacare.cz
www.apilacare.cz

www.facebook.com/apilacare.cz
www.instagram.com/apilacare.cz