INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů.

 

Vymezení pojmů:

GDPR = Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27.4.2016 č. 2016/79 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General Data Protection Regulation.

Osobní údaj = Každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Citlivý údaj = Zvláštní kategorie osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, které jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby.

Správce údajů = Subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování odpovídá.

Zpracovatel údajů = Subjekt, kterého si správce najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace.

Subjekt údajů = Fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají.

Příjemce = Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty (jakkoliv zpřístupněny), ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

Zpracování osobních údajů = Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Správce osobních údajů

Apilacare
Ing. Šárka Issa
IČO: 09307699
se sídlem: Hladnovská 2078/20, Slezská Ostrava, 710 00, Česká republika
telefon: +420722132440
e-mail: sarkaissa@apilacare.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Právní základ pro zpracování

 • plnění smlouvy
 • plnění zákonných povinností, které se na správce vztahují podle zvláštních právních předpisů

Poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

 

Účel zpracování

 • plnění smlouvy a poskytování zboží a služeb podle smlouvy uzavřené s druhou smluvní stranou

plnění zákonných povinností, které se na správce vztahují podle zvláštních právních předpisů

(zejména účetních a daňových)

 

Rozsah a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • U fyzických osob zejména: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa sídla podnikání, příp. adresa pro doručování, IČ, DIČ, kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní účet)
 • U fyzických osob zastupujících právnické osoby zejména: jméno, příjmení, titul, pracovní pozice, kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa)

K osobním údajům jsou přiřazovány údaje týkající se smluvního vztahu (např. druh obchodu, doba plnění, apod.), K osobním údajům mohou být přiřazovány také adresní a identifikační údaje jiných osob, které se účastní smluvního vztahu, např. jiné fyzické osoby zastupující subjekt údajů na základě zákona či plné moci.

 

Zdroje, ze kterých osobní údaje pocházejí

Vedle osobních údajů poskytnutých přímo subjektem údajů jsou osobní údaje získávány z veřejně přístupných evidencí, rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, administrativní registr ekonomických subjektů, katastr nemovitostí, apod.).

 

Způsob zpracovávaných osobních údajů

Zpracování osobních údajů správcem probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování včetně profilování.

 

Příjemci osobních údajů

 • orgány veřejné moci (např. správní orgány, soudy)
 • poskytovatelé údržby informačního systému
 • poskytovatelé specializovaných služeb např. znalci, advokáti, auditoři
 • subjekty související s plněním smlouvy např. investoři, přepravci, subdodavatelé
 • další příjemci dle potřeb a pokynů druhé smluvní strany

Osobní údaje mohou být zpřístupněny dalším osobám pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv správce (např. soud).

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizace.

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy a po jejím skončení po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností správce vyplývajících ze smluvního vztahu nebo v jeho souvislosti budou uchovávány či s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy.

Práva subjektu údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
 • Právo na opravu osobních údajů znamená, že subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.
 • Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
 • Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu, pokud se zpracování provádí automatizovaně. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů nebo s právnickou osobou zastoupenou subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 • V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro uplatnění práv je možné se obrátit na správce prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Na žádosti, které se týkají uplatnění práv, bude správce bezplatně reagovat bez zbytečného odkladu nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Apilacare

Výhradní distributor
kanadské společnosti Dectro International
pro Českou republiku

Skin Care & Elektrology

Pobočka Ostrava
Hladnovská 2078/20
Slezská Ostrava
710 00

Pobočka Brno
(provozní doba pátek, objednávky jen telefonicky)
Solniční 5
Brno
602 00

IČ: 09307699

+420 722 132 440
info@apilacare.cz
www.apilacare.cz

www.facebook.com/apilacare.cz
www.instagram.com/apilacare.cz